13 Jun

Број: 8-238/20
Датум: 11. 06.2020.год.

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), Народно позориште Ужице објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

02 Jun

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор Народног позоришта Ужице доноси :

 ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОНУЂАЧ КОМЕ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР: КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ, Борча

14 Maj

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1, деловодни број одлуке 402/19 и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности, ЈНМВ бр.1/2020, деловодни број 1-238/20 припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности - (добра) мазут за Народно позориште Ужице
ЈН бр. 1/2020

14 Maj

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ УЖИЦЕ
Број: 2-238/20
Датум: 14.05.2020.год.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Јавна набавка мале вредности (добра) бр.1 набавка мазута за Народно позориште Ужице, назив и ознака из општег речника набавке: нафтни деривати, гориво, електрична енергија и други извори енергије – 09000000

20 Nov

На основу чл.32. и 61. Закона о јавним набавкама Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон, чл.2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова Сл.гласник РС бр.29/2013, Одлуке о покретању јавне набавке број 4 – 930/19 од 18.11.2019.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.4 – 1-930/19 од 18.11.2019.године, припремљена је:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У отвореном поступку за јавну набавку мале вредности добара-електрична енергија за потребе Народног позоришта Ужице, за период децембар 2019/2020. ЈН бр.4.

 

20 Nov

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ УЖИЦЕ
Позив за подношење понуда страна 1 од 2
Број: 2-930/19
Датум: 18.11.2019.год.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Јавна набавка мале вредности (добра) бр.4 набавка електричне енергије за Народно позориште Ужице,
назив и ознака из општег речника набавке: електрична енергија – 09310000

07 Okt

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр 124/12, 14/2015 и 68/2015), директор Народног позоришта Ужице доноси:

 ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОНУЂАЧ КОМЕ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР: МАРК МД

БЕЛА ЗЕМЉА ББ, 31000 УЖИЦЕ

17 Sep

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4, 665/19 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.4, 1-665/19, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – услуге хотелског смештаја за Народно позориште Ужице
ЈН бр. 4/2019

17 Sep

Број: 3-665/19
Датум: 17.09.2019.год.

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 Јавна набавка мале вредности (услуге) бр.4 услуге хотелског смештаја за Народно позориште Ужице, назив и ознака из општег речника набавке: – ОРН 55110000

30 Maj

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр 124/12, 14/2015 и 68/2015), директор Народног позоришта Ужице доноси:

 ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 ПОНУЂАЧ КОМЕ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР: понуда бр. 451/19 од 24.05.2019. године понуђача "МУСТАНГ ТРАНСПОРТ" Трнава-Каран

Budimo u vezi

  • Trg partizana 12 - 31000 Užice, Srbija.
  • centrala (031) 522-097, 519-966